top of page
campusmassan-122-faded.jpg

Årsval

Hur går valet till?

I april håller Sesam ett årsmöte med val där du får möjligheten att kandidera till en post i Sesams fullmäktige (läs mer om fullmäktige här) eller styrelse. Antingen nominerar du dig under nomineringsperioden eller så frinominerar du dig på valet när den posten du är intresserad av är på tur i dagordningen. Då får du hålla ett kort anförande framför alla medlemmar på plats och får sedan svara på frågor.  Efter detta sker en plädering där alla medlemmar i rummet får möjligheten att tala gott om dig (aldrig illa) när du inte är i rummet och efter detta sker en röstning och sedan blir det ett beslut om antingen vilken kandidat som vinner (om flera kandidater sökt till samma post) eller så röstas du fram som kandidaten som blir förtroendevald för posten (om du är ensam kandidat till posten).

Hur söker jag en post?

Du kan nominera dig själv eller någon annan du tycker borde söka. I nomineringen ska det stå vilken roll som det gäller samt en kort nominering till varför du söker.
Alla nomineringar ska skickas in till val@sesamit.se under nomineringsperioden och där kan du också skicka in frågor angående valet om du har det. 

Du kan även frinominera dig på en post under valet på valdagen.

Om du vill ha mer information om en post eller har frågor kan du kontakta valnämnden och även boka in ett möte med dem. Du är också alltid välkommen att boka ett möte med den styrelsemedlem som sitter på posten du är intresserad av.

IMG_4598.jpg

Styrelseposter

Ordförande

Vice Ordförande

Ekonomiansvarig Studentföreningen

Ekonomiansvarig Kårsektionen

Ekonomiansvarig Bryggan

Utbildningsbevakare

Introduktionsansvarig

Näringslivsansvarig Avtal

Näringslivsansvarig Mässa

Informationsansvarig

Finansansvarig

Marknadsföringsansvarig

Studiesocialt Ansvarig

Studiesocialt Ansvarig Bryggan

Informatikansvarig

IT-ansvarig

lovisa.jpeg

Ordförande

 • Ordförande är ansvarig för att leda sektionens styrelse och verkar som spindeln i nätet och stöttar Sesams olika projekt och utskott

 • Tillsammans med vice ordförande arbetar ordförande för att utveckla Sesam och främja Örebro studentkår.

 • Ansvarsområden som posten ordförande har är bland annat att:

  • Finnas som stöttning till alla styrelsemedlemmar och se till att deras arbete går bra

  • Agera firmatecknare för både kårsektionen och studentföreningen

  • Sammankalla till styrelsemöten och sektionsmöten

  • Hålla kontinuerlig kontakt och samarbete med institutionen Handelshögskolan genom ledningsråd, advisory board och samverkansluncher

  • Upprätthålla ett bra samarbete med ÖS genom ordförandeforum och valnämndsråd

  • Uppdatera och förnya sesams styrdokument

  • Bevara, stärka och utveckla Sesam som kårsektion och studentförening genom nytänkande och bibehållande av traditioner

 

Kontakta Ordförande för mer information!

ordforande@sesamit.se

wilma.jpeg

Ekonomiansvarig Studentföreningen

 • Som ekonomiansvarig för studentföreningen Sesam så har man det yttersta ansvaret för Sesams ekonomi

 • De huvudsakliga uppgifterna är att bland annat att

  • Upprätta budget

  • Betala fakturor

  • Fakturera

  • Sköta den löpande bokföringen

  • Samt göra bokslut

 • Rollen innebär också att hålla resterande styrelsen uppdaterade om hur ekonomin ser ut och se till att budgeten hålls.

 • I rollen ingår det även att vara firmatecknare för studentföreningen tillsammans med ordförande vilket innebär att man tecknar avtal för föreningens räkning och attesterar betalningar på banken

 • Som ekonomiansvarig får man en större förståelse för den ekonomiska verksamheten och värdet på pengar. Man får också mer kunskaper om redovisning och en bättre inblick i hur ett företag fungerar

Kontakta Ekonomiansvarig Studentföreningen för mer information!

ekonomi@sesamit.se

märta.jpeg

Ekonomiansvarig Bryggan

 • Som ekonomiansvarig för Bryggan är man också en del av Klubbmästeriet som serveringsansvarig. Sedan har man hand om allting rörande Bryggans ekonomi, bland annat dessa punkter:

  • Löpande bokföring

  • Leverantörsreskontra

  • Fakturering

  • Budgetering

  • Kvittoredovisning

  • Bokslut i slutet av verksamhetsåret

Kontakta Ekonomiansvarig Bryggan för mer information!

ekonomibryggan@sesamit.se

emmavd.jpeg

Introduktionsansvarig

 • Introduktionsansvarige är den naturliga länken mellan introduktionen, Sesam och Sesams styrelse

 • Rollen som introduktionsansvarig innebär att sköta kontakten mellan introK och Sesams styrelse vad gäller information där emellan, samt förmedlar den introduktionspolicy och styrdokument som Sesam och Örebro Studentkår står för

 • Det främsta syftet med posten är att finnas som en hjälpande hand och bidra med rådgivning till projektgruppen, IntroK, under hela planeringen samt under själva genomförandet av Sesams introduktion

 • I samband med planering av Sesams introduktion ingår i denna post även ansvaret för förhandling med de krögare som tar del av introduktionen

 • Dessutom innebär posten som introduktionsansvarig rekrytering av generaler och introK vid två tillfällen under verksamhetsåret

 • Vid frågor om posten finns jag tillgänglig på mailen introduktion@sesamit.se och ofta på plats i loungen att hugga tag i!

 

Kontakta Introduktionsansvarig för mer information!

introduktion@sesamit.se

aron.jpeg

Näringslivansvarig Mässa

 • Som näringslivsansvarig med fokus på mässa är ens huvudsakliga ansvar den årliga Nätverksdagen som Sesam anordnar på höstterminen

 • Det innebär att man har ansvar över både själva mässan som hålls i november men även att hitta en ny projektgrupp under vårterminen för kommande nätverksdag

 • Sesam anordnar varje år Nätverksdagen med syfte att ge studenterna möjlighet att utöka sitt nätverk och knyta kontakter ute i näringslivet. Mässan håller till i Novahuset och riktar sig till dig som är student på Handelshögskolan

 • I rollen som näringslivsansvarig mässa har du tillsammans med näringslivsansvarig avtal delat ordförandeskap för näringslivsutskottet inom Sesam

 • Som ordförande för näringslivsutskottet har man ett övergripande ansvar för att Sesams samarbeten fungerar bra

 • En stor del av arbetet innebär att föra utskottet framåt och starta projektgrupper för event som utskottet genomför under verksamhetsåret

Kontakta Näringslivsansvarig Mässa för mer information!

natverksdagen@sesamit.se

oscar.jpeg

Finansansvarig

 • Som finansansvarig är ditt främsta ansvar att leda de projektgrupper som utskottet har. Hur du väljer att göra detta är helt upp till dig. Under min mandatperiod utsåg jag projektledare för varje evenemang för att underlätta ledandet

 • Som ordförande för Finansutskottet innebär det att man har det övergripande ansvaret för att alla aktiviteter planeras och genomförs inom utskottet

 • Finansutskottet är ett studiesocialt utskott vars syfte är att öka intresset för de finansiella marknaderna hos studenterna inom Sesam. Det gör man genom att anordna aktiviteter med anknytning till finans

 • Evenemangen sträcker sig allt från det mer sociala, såsom börsbärs, till det mer tekniska såsom ekonomiworkshops

 • Du har möjligheten att samla ihop ditt team av entusiastiska blivande börshajar som kommer att utgöra alla projektgrupper

 • Din roll som finansansvarig är mycket varierande och din involvering i projektgrupperna varierar utifrån deras behov

 • Självklart innebär inte rollen att du exkluderas att delta i dessa projektgrupper själv

Kontakta Finansansvarig för mer information!

finansutskottet@sesamit.se

emmac.jpeg

Studiesocialt Ansvarig

 • Som studiesocialt ansvarig i Sesam planerar man tillsammans med sitt utskott de aktiviteter som ska ske utanför universitetet under året, exempelvis en sittning eller ovveinvigning

 • Mycket av arbetat är att planera, sitta med i projektgrupper och genomföra de aktiviteter och event som ska ske

 • Man sitter med i ett råd som heter unisex, där alla studiesocalt ansvariga från universitetets kårsektioner samlas och planerar gemensamma aktiviteter, exempelvis en kryssning eller slaget om campus

 • Man är även självklart med på styrelsemöten med styrelsen där man gör sin röst hörd i olika frågor men även informerar om kommande aktiviteter eller event

Kontakta Studiesocialt Ansvarig för mer information!

studiesocial@sesamit.se

filip.jpeg

Informatikansvarig

 • Som Informatikansvarig är mitt främsta ansvar att leda informatikutskottet genom

  • Etablerade evenemang

  • Möjliggöra en informsatikresa till Stockholm

  • Samt hålla olika event med näringslivet

 • Min roll inkluderar att främja informatikstudenterna på Örebro Universitet och detta görs genom

  • Deltagande på ämnesråden i informatik

  • Hjälpa studenterna i sina studier genom kodstugorna

  • Samt koppla ihop dem med attraktiva framtida arbetsgivare

  • Man arbetar i systemvetares intresse med näringslivs- och studiesociala frågor genom att försöka minska klyftan mellan studier och arbetsliv men även igenom att skapa chanser att träffas och lära känna andra systemvetare.

  • Rollen innebär också att aktivt delta i evenemang som Sesam har under året och komma med nya tankar och idéer för Sesams informatikstudenter

  • I rollen som informatikansvarig har man ansvar över informatikutskottet vars arbete innefattar att få dess medlemmar att komma med nya idéer och evenemang som gör att fler informatikstudenter vill engagera sig i Sesam

Kontakta Informatikansvarig för mer information!

informatik@sesamit.se

emmaw.jpeg

Vice Ordförande

 • I rollen som Vice Ordförande arbetar du aktivt i både Sesams styrelse och i något som kallas kårstyrelsen, där du representerar Sesams talan i flera utbildningspolitiska frågor

 • Örebro Studentkårs stadgar och policys ska följas och det ser vice ordförande till att kommunicera till organisationen vid behov

 • I arbetet ingår även att pröva och revidera Sesams egna styrdokument tillsammans med ordförande, och många aspekter fungerar vice ordförande som en högra hand till Sesams ordförande

 • I denna roll tar man även en ledarroll vilket betyder att det är viktigt att vara lyhörd, ansvarsfull, samarbetsvillig och öppen för olika åsikter

 • Något som är speciellt kul med denna post är faktumet att man arbetar i två styrelser, vilket betyder att man knyter nära kontakter både i Sesam, men också med de resterande kårsektionernas vice ordföranden

 

Kontakta Vice Ordförande för mer information!

viceordforande@sesamit.se

filippa.jpeg

Ekonomiansvarig Kårsektionen

 • Som ekonomiansvarig för kårsektionen i Sesam har man det yttersta ansvaret för kårsektionens ekonomi. Vilket bland annat innebär att

  • Upprätta budget för kommande verksamhetsår

  • Kvittoredovisning

  • Uppföljning av budget

  • Samt att uppdatera styrelsen om den ekonomiska situationen

 • Kårsektionen ansvarar för studiesociala utskottet, utbildningsutskottet och introduktionens ekonomi

 • I rollen har man nära kontakt med ekonomiansvariga i IntroK med arbete av introduktionens budget och finns som stöd för dem innan och under introduktionen

 • Att vara ekonomiansvarig för kårsektionen är otroligt lärorikt och kul då du får en djupare förståelse för hur ekonomiska principer tillämpas i verkliga situationer. Dessutom utvecklas ens problemlösningsförmåga genom att hantera olika ekonomiska utmaningar och hitta effektiva lösningar

Kontakta Ekonomiansvarig Kårsektionen för mer information!

ekonomikarsektion@sesamit.se

kasper.jpeg

Utbildningsbevakare

 • Som utbildningsbevakare i Sesam är ens huvudsakliga uppgift att vara med och påverka och utveckla utbildningen för studenterna på handelshögskolan, detta genom att delta på möten med ledningen för handelshögskolan och möten med Kommittén för utbildning på grund– och avancerad nivå

 • Mycket av arbetet innefattar att samla in åsikter och information från studenter för att på bästa sätt arbeta för att studenter ska ha inflytande över sin utbildning samt för att förbättra de utbildningar som tillhör handelshögskolan

 • I rollen har man även som ansvar att delta på två olika råd, Utbildningsrådet och Skyddsombudsrådet, som man tillsammans med andra kårsektioner sitter i tillsammans med ÖS

 • I rollen som utbildningsbevakare är man ordförande i utbildningsutskottet och tillsammans ansvarar utskottet för utbildningsrelaterade frågor. Utskottet utför olika aktiviteter, som till exempel kursvärderingslotteri.

 • Överlag är det annars relativt mycket frihet att tillsammans med sitt utskott skapa olika aktiviteter för Sesams medlemmar, till exempel den nyinförda pingisturneringen

Kontakta Utbildningsbevakare för mer information!

utbildning@sesamit.se

felicia.jpeg

Näringslivsansvarig Avtal

 • Som Näringslivsansvarig med fokus på avtal, är den primära uppgiften att teckna avtal med befintliga samt eventuellt nya samarbetspartners till Sesam

 • Utöver det så ansvarar man, tillsammans med Näringslivsansvarig med fokus på mässa, över Näringslivsutskottet

 • Den dagliga verksamheten för denna post består i stora drag av att besvara mejl, arbeta med projektgrupper från Näringslivsutskottet till aktuella events, samt sitta i avtalsförhandlingar

 • Med denna post är man en länk mellan Näringslivet, det vill säga Sesams samarbetspartners, och Sesams medlemmar

 • Det finns goda möjligheter till att vara såväl nytänkande och kreativ i postens arbetsuppgifter, som att utveckla och förbättra hur den dagliga verksamheten sköts

 • Ett tätt och gott samarbete tillsammans med Näringslivsansvarig med fokus på mässa, är essentiellt och en ytterligare möjlighet för den som gillar att samarbeta

Kontakta Näringslivsansvarig Avtal för mer information!

naringsliv@sesamit.se

maja.jpeg

Informationsansvarig

 • Som informationsansvarig i Sesam har man som huvudsaklig uppgift att föra protokoll på styrelse och sektionsmöten samt att tillsammans med ordförande förbereda handlingarna inför dessa möten

 • Utöver det så besvarar man mail som inkommer till informationsmailen

 • Man har även övergripande ansvar för inköp som sker, så som till loungen och kontoret.

 • Sedan är man även kontaktperson för kårsektionen Sesams fullmäktigeledamöter och man deltar även på husrådsmöten varannan vecka

Kontakta Informationsansvarig för mer information!

info@sesamit.se

olivia.jpeg

Marknadsföringsansvarig

 • Som marknadsföringsansvarig i Sesam är ens huvudsakliga uppgift att marknadsföra en enhetlig bild av Sesam till företag, kårsektioner och inte minst sesamiter. Detta sker genom våra sociala kanaler, planscher, foto och film m.m

 • Mycket av ens arbete präglas av informering och upplysning av exempelvis olika events för sesamiter

 • I rollen har man även en skyldighet att ha ett aktivt deltagande i kommunikatörsrådet, som är ett råd mellan alla kårsektioner i ÖS

 • Under december har man ansvaret över den mycket uppskattade Tomteveckan!

 • Det är en oerhört bred roll där man får vara beredd att finnas som en hjälpande hand för styrelsemedlemmarna i frågor av marknadsföring

 • Två gånger per år hjälper man även till med introduktionen i form av redigering och fotografering

 • Man har ansvar över ett utskott som man alltid kan ta hjälp av vid behov. Utskottets huvudsakliga uppgift har under mitt år varit att fotografera sittningar och aktiviteter

 • Man har dessutom ansvar över de andra utskottens marknadsföring

Kontakta Marknadsföringsansvarig för mer information!

marknad@sesamit.se

jonas.jpeg

Studiesocialt Ansvarig Bryggan 

 • Rollen som Studiesocialt ansvarig Bryggan innebär att man är ansvarig för driften på puben, att sköta en verksamhet som Bryggan innebär ett stort ansvar för att se till så lagar och regler efterföljs

 • Som ansvarig, även kallat bryggmästare, för Bryggan så sätter man ihop ett team på med olika roller. Det är viktigt att få ihop en grupp där tydliga mål och förväntningar sätts upp så alla jobbar i den riktning som just ni vill. Bryggmästaren och bryggmästeriet är även serveringsansvariga vilket innebär att man är inläst på alkohollagen och är ansvarstagande när det kommer till servering av alkoholhaltiga drycker

 • Det rekommenderas att du som söker posten har någon form av erfarenhet inom restaurangverksamhet.

 • Posten är väldigt lärorik när det kommer till verksamhetsdrift och styrning av en grupp, vid god planering så är det en relativt låg arbetsbörda och rollen fungerar bra ihop med studierna.

 • Personliga erfarenheter jag tar med mig är en utveckling av mitt ledarskap, nya vänner samt jobberbjudande

Kontakta Studiesocialt Ansvarig Bryggan för mer information!

studiesocialtbryggan@sesamit.se

sofie.jpeg

IT-ansvarig

 • Rollen som IT-ansvarig innebär att man är admin och därmed ansvarig för Google Workspace som är Sesams interna informations- och kommunikationssystem

 • Ansvaret som IT-ansvarig innebär också att utveckla och underhålla Sesams hemsida sesamit.se

 • I rollen har man också ett ansvar för att allt fungerar som det ska med Hitract

 • IT-ansvarig kan ses som en länk mellan utskott, styrelse och Sesams projektgrupper för att sprida aktuell information på hemsidan samt se till att deras samarbete blir så effektivt som möjligt i våra digitala verktyg

 • Det roligaste med rollen som IT-ansvarig är att man har väldigt fria tyglar och får möjlighet att hitta på eget arbete, vara kreativ och komma med nya idéer. Man får också en inblick i resterande styrelsemedlemmars arbete och kan hjälpa dem med diverse saker

Kontakta IT-ansvarig för mer information!

it@sesamit.se

bottom of page